От началото на т. г. безработните трябва да се регистрират в бюрото по труда до 7 работни дни от прекратяването на трудовия им договор, за да получават обезщетение за безработица от датата на уволнението.

Условието е въведено с изменение в Кодекса за социално осигуряване, публикувано в “Държавен вестник”, бр. 100/2010 г. Ако пропуснат да се регистрират в рамките на 7-дневния срок, те

не губят

правото си на обезщетение. Но срокът, за който ще получават парите за безработица, се намалява с дните на закъснението.

А какво става с онези, чийто договор е прекратен преди 1 януари 2011-а, прилага ли се новото правило и спрямо тях, тревожно питат читатели. Та техните седем дни отдавна са изтекли.

Отговорът е - за лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари т. г. действа старият ред. Те ще получават пълния размер на обезщетението за целия срок, за който им се полага, ако се регистрират в Агенцията по заетостта (АЗ) до 3 месеца след уволнението.

Според чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Освен това лицата трябва да имат регистрация като безработни в бюрата по труда; да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, както и да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване.

Според чл. 54в от КСО периодът на обезщетението се определя според стажа, който лицето е натрупало като осигурено за този риск. При стаж 3 г. обезщетение се плаща 4 месеца. От 3 до 5 г. стаж дават право на пари за безработица за 6 месеца. При 5 до 10 г. стаж обезщетението е за 8 месеца, при 10 до 15 г. - за 9 месеца, а при стаж от 15 до 20 г. - за 10 месеца. Ако стажът е между 20 и 25 г., обезщетение се полага за 11 месеца, а за над 25 г. стаж - 12 месеца.

За придобиване право на обезщетението се зачита и времето:

* на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

* на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;

* на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

* зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

От 1 януари т. г. паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването при две условия. Първото е ново - лицето да се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от датата на прекратяване на трудовия договор. Второто условие е заявлението да е подадено в 3-месечен срок от прекратяване на осигуряването в ТП на НОИ, както беше и досега.

Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичането на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за периода, който се полага, намален със закъснението.

Ако пък заявлението е подадено в 3-месечния срок, а регистрацията като безработен в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за периода, който се полага, намален със закъснението.

Седем работни дни

за регистрация в бюрата по труда имат и лицата с отпуснато обезщетение за безработица, при които е прекратено изплащането, защото са започнали работа. Според изменената разпоредба на чл. 54д, ал. 5 от КСО (в сила от 1.01.2011 г.) ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по КСО, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява. В тези случаи безработните ще получават пари за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията в Агенцията по заетостта е направена в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако пък регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаментиРЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола