От началото на т. г. безработните трябва да се регистрират в бюрото по труда до 7 работни дни от прекратяването на трудовия им договор, за да получават обезщетение за безработица от датата на уволнението.

Условието е въведено с изменение в Кодекса за социално осигуряване, публикувано в “Държавен вестник”, бр. 100/2010 г. Ако пропуснат да се регистрират в рамките на 7-дневния срок, те

не губят

правото си на обезщетение. Но срокът, за който ще получават парите за безработица, се намалява с дните на закъснението.

А какво става с онези, чийто договор е прекратен преди 1 януари 2011-а, прилага ли се новото правило и спрямо тях, тревожно питат читатели. Та техните седем дни отдавна са изтекли.

Отговорът е - за лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари т. г. действа старият ред. Те ще получават пълния размер на обезщетението за целия срок, за който им се полага, ако се регистрират в Агенцията по заетостта (АЗ) до 3 месеца след уволнението.

Според чл. 54а от КСО право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Освен това лицата трябва да имат регистрация като безработни в бюрата по труда; да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, както и да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване.

Според чл. 54в от КСО периодът на обезщетението се определя според стажа, който лицето е натрупало като осигурено за този риск. При стаж 3 г. обезщетение се плаща 4 месеца. От 3 до 5 г. стаж дават право на пари за безработица за 6 месеца. При 5 до 10 г. стаж обезщетението е за 8 месеца, при 10 до 15 г. - за 9 месеца, а при стаж от 15 до 20 г. - за 10 месеца. Ако стажът е между 20 и 25 г., обезщетение се полага за 11 месеца, а за над 25 г. стаж - 12 месеца.

За придобиване право на обезщетението се зачита и времето:

* на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

* на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;

* на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

* зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

От 1 януари т. г. паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването при две условия. Първото е ново - лицето да се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от датата на прекратяване на трудовия договор. Второто условие е заявлението да е подадено в 3-месечен срок от прекратяване на осигуряването в ТП на НОИ, както беше и досега.

Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичането на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за периода, който се полага, намален със закъснението.

Ако пък заявлението е подадено в 3-месечния срок, а регистрацията като безработен в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за периода, който се полага, намален със закъснението.

Седем работни дни

за регистрация в бюрата по труда имат и лицата с отпуснато обезщетение за безработица, при които е прекратено изплащането, защото са започнали работа. Според изменената разпоредба на чл. 54д, ал. 5 от КСО (в сила от 1.01.2011 г.) ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по КСО, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява. В тези случаи безработните ще получават пари за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията в Агенцията по заетостта е направена в срок от 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако пък регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола