ВЪПРОС: При 4-часов работен ден колко дни платен годишен отпуск се полагат? Л. П., София

ОТГОВОР: Работа поне 4 часа дневно се зачита за пълен трудов стаж, а платен годишен отпуск се полага пропорционално на времето, което се признава за стаж. Така при непълно работно време 4 часа дневно работникът има право на пълния размер платен отпуск, предвиден за работниците и служителите, които работят при условията на пълно работно време. Ако лицето работи през тези 4 часа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, полага му се допълнителна платена почивка не по-малко от 5 работни дни годишно. Видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск се определят с наредба от Министерския съвет.

Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен основният. Работник/служител, който работи през част от законоустановеното работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. За един ден пълен трудов стаж се зачита времето, през което служителите са изработили най-малко половината от максимално установената нормална дневна продължителност на работното време, която е 8 часа, или установеното за тях намалено работно време.

Справка: чл. 155 и чл. 355 от Кодекса на труда, чл. 9 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, чл. 23 от Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за видовете работи, за които се установява допълнителен платен отпуск.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола