ВЪПРОС: Трябва ли трудов договор за определен срок да бъде прекратен, за да може същото лице да бъде преназначено на постоянен договор, или това може да стане с допълнително споразумение? М. В., София

ОТГОВОР: Не е необходимо да прекратявате срочния трудов договор, за да сключите със същото лице и за същата работа безсрочно трудово правоотношение.

Срочният трудов договор може да се превърне в безсрочен с изрично писмено допълнително споразумение между страните. Но това може да стане и по силата на закона, в случай че в продължение на 5 и повече работни дни работникът (служителят) продължи да изпълнява трудовите си задължения без писменото възражение на работодателя за това.

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Той се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго. Важно е да се има предвид, че трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника (служителя), изразено писмено.

По принцип този вид срочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници (служители) в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. По изключение срочен трудов договор за най-малко 1 година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Той може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника (служителя). В тези случаи срочният трудов договор със същия работник (служител) за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко 1 година.

Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът (служителят) продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Правилото важи и при срочния трудов договор за заместване, ако договорът с титуляря се прекрати през време на заместването.

Иначе трудовото правоотношение винаги се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

Справка: чл. 67, чл. 68, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 119 от Кодекса на труда
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола