Oт 1 юли НОИ разпореди болничните листове да бъдат съпроводени задължително с нова декларация. От нея ще става ясно дали работникът (служителят) има право на обезщетение по болест.

Новата декларация, Приложение № 15, се попълва и представя от работодателя.

Самият болничен лист е оформен в две части - първата е медицинската (лице на документа), а втората представлява списък на причините за временна нетрудоспособност (гръб на болничния лист). Към него се прилага декларацията, която може да бъде изтеглена в електронен вариант от сайта на НОИ. Тя е задължителна за всички болнични листове - и за издаваните за първи път, и за продължения, с които отпускът по болест се удължава.

Старият образец на болничните листове ще важи до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2011 г., предупредиха от НОИ. След 30 юни няма да се приемат болнични листове, които не са придружени от новата декларация - Приложение № 15.

Често читатели, които работят на смени при сумирано изчисляване на работното време, ни питат как трябва да им се плащат болничните - според официалните работни дни или според личния график.

Според чл. 141 от Кодекса на труда (КТ), когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Редуването на смените се определя в правилника за вътрешния трудов ред.

Поначало работното време се изчислява в работни дни - подневно. Законът изрично предоставя на работодателя правомощието да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца според правилата на чл. 142, ал. 2 от КТ. Работодателят може да установява тази форма на отчитане на работното време винаги и във всички отрасли и дейности по своя преценка според спецификата на производствените нужди.

Сумираното изчисляване на работното време представлява организация на работата, при която се отчита работното време за цял календарен период, без оглед на това колко точно се работи през отделните дни. Установената нормална продължителност на дневното и нощното работно време по чл. 136 и чл. 140 от КТ се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време - например за един месец.

Болничният лист се издава в календарни дни. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност. Така че в болничния лист поначало се включват както работни, така и неработни дни според продължителността на неработоспособността във всеки конкретен случай по преценка на здравните органи.

При работа на смени и/или сумирано отчитане на работното време работният график не съвпада непременно с работните и почивните дни на петдневната работна седмица при подневно отчитане на работното време. Ето защо обезщетението за временна неработоспособност при работа по график на смени се изплаща за работните дни по индивидуалния или груповия график на осигурения, включени в болничния лист. На практика в тези дни могат да се включат съботи и недели. Ако лицето няма определено лично или групово дневно сменно разписание, обезщетение се изплаща според графика на звеното, към което то се числи, за работните дни, включени в периода на временната неработоспособност по правилата на чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

Това означава, че ако по график човекът е на работа в събота и/или неделя и болничният му лист включва съответните съботен и неделен ден, то за тези дни ще се изплати обезщетение за временна неработоспособност. За него те по график официално се явяват работни, а не почивни дни, като работата не представлява извънреден труд.Ако пък лицето работи по часово разписание, болничните се изплащат за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.

Средночасовият доход за периода, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.

В болничния лист при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график във всички случаи задължително се вписва броят на работните часове, обхванати от периода на неработоспособността. Това са часовете, през които лицето е следвало да работи съобразно индивидуалния му часов график, съответно графика на звеното, към което то се числи, за всеки месец поотделно, след превръщането им от нощни в дневни. В часовете се включват и тези, които съответстват на дневното работно време на осигуреното лице за първия работен ден от периода на временната неработоспособност по трудовия му договор, за които осигурителят изплаща възнаграждение.

Сборът от часовете по утвърдения график, включени в периода на неработоспособността, заедно с останалите часове по графика трябва да съответства на нормата работни часове за периода на сумираното отчитане на работното време. Часовете в повече от нормата за периода на сумираното му отчитане следва да се оформят като извънреден труд. Парично обезщетение за тях не се изплаща.

ЖАНЕТ БОГОМИЛОВА


A.Antonova
28.04.2013 22:36:26
0
0

Здравейте! Интересувам се, на временно неработоспособно лице влизат ли в болничния лист почивните и празничните дни? Благодаря!РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола