ВЪПРОС: Управителят се разбра с наш работник да поеме в рамките на работното време и друга свободна длъжност. Как да се оформи това? Да уведомим ли НАП?

К. М., София

ОТГОВОР: Първо трябва да се направи промяна в щатното разписание, като двете длъжности отпаднат и на тяхно място се създаде новата, както и да бъде утвърдена длъжностна характеристика за трудовите функции, задължения и изисквания за нея. Следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор, с което работникът да премине на новосъздадената длъжност. В 3-дневен срок от подписване на споразумението работодателят е длъжен да уведоми НАП за промяната.

Когато се променя длъжността , в 3-дневен срок от изменението работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до НАП. Попълва се ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН на работника, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася анексът, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени на длъжността, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и КИД-2008.

Справка:чл. 62, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда, чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола