ВЪПРОС: Едноличен търговец съм, не съм регистриран по ДДС и от пет години не развивам дейност. Какви са изискванията и процедурата за заличаването ми като търговец по моя инициатива? Има ли служебно закриване на фирма на ЕТ?

Н. Николов, гр. Варна

Мая ПАНГЕЛОВА, адвокат

За да заличите фирмата на едноличен търговец поради прекратяване на дейността, трябва да подадете заявление до Търговския регистър, придружено от документите, които се изискват съгласно закона. Най-добре е да упълномощите адвокат, който да ви представлява и да изпълни цялата процедура по заличаването на фирмата ви.

Едноличният търговец се заличава от Търговския регистър в следните случаи:

Първо - при прекратяване на дейността или при установяване на местожителството му в чужбина - по заявление, подадено от едноличния търговец;

Второ -при смъртта му - по заявление, подадено от наследниците му;

Трето - при поставянето му под запрещение - по заявление, подадено от настойника или попечителя.

Когато едноличният търговец иска да заличи фирмата поради прекратяване на търговската дейност, той трябва да подаде до Търговския регистър заявление по образец, придружено с удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение по чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.

За издаване на първото удостоверение едноличният търговец трябва да се обърне към териториалната дирекция на НАП по местонахождение на седалището на фирмата. Дирекцията на НАП издава на търговеца удостоверението и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Едноличният търговец трябва да уведоми териториалната дирекция на НАП за предстоящото заличаване не по-късно от 7 дни преди подаване на документите за заличаване в Търговския регистър. Представянето на това удостоверение от едноличния търговец при заличаването е задължително условие за разглеждането на заявлението му в Търговския регистър.

Второто необходимо удостоверение се издава от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по седалището на ЕТ. То удостоверява, че при прекратяване на дейността на фирмата на ЕТ, която няма правоприемник, едноличният търговец е предал разплащателните ведомости, трудовите договори, заповедите за назначаване и преназначаване, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, както и заповедите за прекратяване на трудови правоотношения.

Към заявлението за заличаване освен двете удостоверения се прилага и вносна бележка за платена държавна такса. За заличаване на ЕТ тя е в размер на 30 лв.

Законът за търговския регистър предвижда и служебно заличаване на непререгистриралия се в срок едноличен търговец. Съгласно п.4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на закона търговците са длъжни да се пререгистрират в 3-годишен срок от влизането му в сила (01.01.2008 г.). За пререгистрацията не се дължи държавна такса. С изтичането на срока съдът издава служебно удостоверение на ЕТ, който не се е пререгистрирал, и го праща на Агенцията по вписванията. Агенцията служебно вписва едноличния търговец и незабавно го заличава.


Л.Великов
13.09.2010 11:13:21
0
0

Коментара е доста обстоен,но в него липсва информация за това дали има глоби и в какъв размер са за служебно заличаване на ЕТ. За юридическите лица е ясно,но за едноличните търговци не е,или аз пропускам нещо.И другият въпрос е дали ако подам едновременно за пререгистрация и заличаване едновременно следва да си подам и нулевите отчети?

Аршалуис Едуард Николаева
28.09.2010 09:22:59
0
0

при служебно заличаване на ЕТ за непререгистриране в срок ще се назначава ли ликвидатор и ако е така какви ще са разходите и кои ще ги поема.Ще има ли глоби на непререгистрираните и ликвидирани служебно ЕТ

Теменуга ГРУЙЧЕВА
03.10.2010 17:34:50
0
0

Това за въпроси/за служебното заличаване,за разходите,за възможните глоби/..на които и аз търся отговор..Къде да го намеря..

стоян
20.10.2010 09:15:27
0
0

Коментара е доста обстоен,но в него липсва информация за това дали има глоби и в какъв размер са за служебно заличаване на ЕТ. За юридическите лица е ясно,но за едноличните търговци не е,или аз пропускам нещо.И другият въпрос е дали ако подам едновременно за пререгистрация и заличаване едновременно следва да си подам и нулевите отчети. Надявам се да ми отговорите ако е възможно веднага ще ви бъда благодарен

Lora6709
01.12.2010 10:32:47
0
0

Коментара е доста обстоен,но в него липсва информация за това дали има глоби и в какъв размер са за служебно заличаване на ЕТ. За юридическите лица е ясно,но за едноличните търговци не е,или аз пропускам нещо.И другият въпрос е дали ако подам едновременно за пререгистрация и заличаване едновременно следва да си подам и нулевите отчети?РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола